۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

آگاهی وهشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید


هم میهن گرامی

برای بازداری ازتهدیدهای بیشرمانه قرون وسطائی وبراه انداختن جنگ خانمانسوزی دیگردرپخش وامضا این نامه سرگشاده پشتیبانی وهمیاری کنید. نام خود را دردادخواست( Petition)  اضافه کنید