۱۳۹۱ مهر ۲۱, جمعه

آگاهی وهشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید


هم میهن گرامی

برای بازداری ازتهدیدهای بیشرمانه قرون وسطائی وبراه انداختن جنگ خانمانسوزی دیگردرپخش وامضا این نامه سرگشاده پشتیبانی وهمیاری کنید. نام خود را دردادخواست( Petition)  اضافه کنید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر